• NGÀY XƯA ƠI
  • NGÀY XƯA ƠI

NGÀY XƯA ƠI!

Trước ngực: in chuyển nhiệt
Sau lưng: in chuyển nhiệt

 

Trước ngực: in chuyển nhiệt
Sau lưng: in chuyển nhiệt